Sự phân biệt giữa hợp đồng kinh tế và hợp đồng dân sự

I. Hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế (hợp đồng thương mại) là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

Chủ thể của Hợp đồng kinh thế là pháp nhân và cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Hợp đồng kinh tế được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, trực tiếp chịu trách nhiệm tài sản và không trái pháp luật.

Về hình thức hợp đồng kinh tế, hiện nay pháp luật không quy định bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Tuy nhiên Luật Công chứng quy định: Công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng. Do vậy khi làm hợp đồng kinh tế các bên có thể công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Phí công chứng

II. Hợp đồng dân sự (Điều 428 – Bộ luật dân sự năm 2014)

– Hợp đồng mua bán tài sản

Hợp đồng mua bán là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao tài sản cbo bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản và trả tiền cho bên bán.

– Đối tượng của hợp đồng mua bán

1. Đối tượng của hợp đồng mua bán được phép giao dịch.

2. Trong trường hợp đối tượng của hợp đồng mua bán là vật thì vật được xác định rõ.

3. Trong trường hợp đối tượng của hợp đồng mua bán là quyền tài sản thì phải có giấy tờ hoặc các bằng chứng khác chứng minh quyền đó thuộc sở hữu của bên bán.

– Giá và phương thức thanh toán

1. Giá do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên.

2. Phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận.

– Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán

1. Thời hạn hợp đồng mua bán do các bên tự thỏa thuận

2. Khi các bên không có thỏa thuận về thời hạn thanh toán thì bên mua phải thanh toán ngay sau khi nhận tài sản.

– Địa điểm giao tài sản

1. Địa điểm giao tài sản do các bên thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận thì áp dụng theo quy định:

a) Nơi có tài sản, nếu đối tượng giao dịch là Bất động sản

b) Nơi cư trú hoặc trụ sở của bên có quyền, nếu đối tượng không phải là Bất động sảs;

c) Nếu các bên có thỏa thuận khác.

– Bồi thường thiệt hại (xem điều 448 của bộ luật này)Leave a Reply

Call Now Button